Λειτουργία Μουσικών Σχολείων (ΦΕΚ Β΄ 1371/24-04-2018)

2 Μαΐου 2018

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1371/24-04-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω8Χ34653ΠΣ-ΨΘ0) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».