Κατανομή Σχολών σε επιστημονικά πεδία – Υ.Α.

20 Φεβρουαρίου 2020

Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 20620/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Υ.Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΩΝ».