Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων-Έως 22/10/2021

20 Οκτωβρίου 2021

Προς Γονείς/ Κηδεμόνες, Μαθητές

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4696/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021- 2022», σύμφωνα με την οποία, για το σχολικό έτος 2021-2022 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων μαθητών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1.Ελεύθερο Σχέδιο, 2.Γραμμικό Σχέδιο, 3.Γαλλικά, 4.Γερμανικά, 5.Ιταλικά, 6.Ισπανικά και 7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/ Γνώση. Στην «Ενισχυτική Διδασκαλία» Ειδικών Μαθημάτων νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της Γ΄ Λυκείου  αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας των παραπάνω μαθημάτων. Διεξάγεται μετά το πέρας των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και διαρκεί 2-4 διδακτικές ώρες την ημέρα στησχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής ή σε όμορη σχολική μονάδα.

Συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου  με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ο κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα έως τέσσερα από τα παραπάνω μαθήματα.

Όσοι επιθυμείτε την συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμπληρώστε την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) ή οι ενήλικες μαθητές (Υπόδειγμα 1) να συμπληρώσουν την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτονται και αποστείλετε στο e-mail: mousikogiagoneis@gmail.com  ως την Πέμπτη 21/10/2021 και ώρα 22:00 μμ.

Ο   Διευθυντής

Τσεγγελίδης Αναστάσιος