Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων σχ. έτους 2020-2021

16 Ιανουαρίου 2021

Προς Γονείς/ Κηδεμόνες,

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 68/14-01-2021 δημοσιεύτηκε η με Αριθμ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων μαθητών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1.Ελεύθερο Σχέδιο, 2.Γραμμικό Σχέδιο, 3.Γαλλικά, 4.Γερμανικά, 5.Ιταλικά, 6.Ισπανικά και 7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/ Γνώση. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σαν «Ενισχυτική Διδασκαλία» Ειδικών Μαθημάτων νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή/τρια της Γ΄ Λυκείου  αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας των παραπάνω μαθημάτων. Διεξάγεται μετά το πέρας των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και διαρκεί 2-4 διδακτικές ώρες την ημέρα στη σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής ή σε όμορη σχολική μονάδα.

Συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου  με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ο κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα εώς τέσσερα από τα παραπάνω μαθήματα.

Όσοι επιθυμείτε την συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμπληρώστε την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ή οι ενήλικες μαθητές να συμπληρώσουν την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται και αποστείλετέ την στο e-mail: msthmail@gmail.com ως την Δευτέρα 18/01/2021 και ώρα 09:00.

Ο   Διευθυντής

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα

Υπεύθυνη δήλωση μαθητή