Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων

18 Οκτωβρίου 2019

Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 161652/2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ολυμπιάδα Γνώσης επί Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων».