Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

26 Απριλίου 2024

Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 ορίζεται στην εγκύκλιο την οποία εξέδωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:
1) λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/ας
2) αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
3) δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης και των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται μόνο και αποκλειστικά στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολικής μονάδας: mail@gym-mous-thess.thess.sch.gr από 13/5 έως και 31/5/2024 και ώρα 14:00. Σε κάθε άλλη περίπτωση δύναται να αξιοποιηθεί οποιοδήποτε έτερο πρόσφορο μέσο (πχ υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα).

Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τόσο το επεξηγηματικό έγγραφο της διαδικασίας εισαγωγής όσο και τη σχετική εγκύκλιο.

Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.